Fantart – Anomalisa (2016) – Charlie Kaufmann, Duke Johnson
anomalisa